The majority of our items (Vector, Fonts,) are covered by our Standard Licenses. If your end product including the item is going to be free to the end user then a Regular License is what you need. An Extended License is required if the end user must pay to use the end product. Note to freelancers and creative agencies: You may charge your client for your services to create an end product, even under the Regular License. But you can’t use one of our Standard Licenses on multiple clients or jobs.

Phần lớn các mặt hàng của chúng tôi (Vectơ, Phông chữ,) được bảo hộ bởi Giấy phép Tiêu chuẩn của chúng tôi. Nếu sản phẩm cuối cùng của bạn bao gồm mặt hàng sẽ được cung cấp miễn phí cho người dùng cuối thì Giấy phép Thông thường là thứ bạn cần. Cần có Giấy phép Mở rộng nếu người dùng cuối phải trả tiền để sử dụng sản phẩm cuối cùng. Lưu ý đối với những người làm nghề tự do và đại lý sáng tạo: Bạn có thể tính phí khách hàng cho các dịch vụ của bạn để tạo ra sản phẩm cuối cùng, ngay cả theo Giấy phép Thông thường. Nhưng bạn không thể sử dụng một trong các Giấy phép Chuẩn của chúng tôi cho nhiều khách hàng hoặc công việc.

No comments:

Post a Comment

Home

Copyright © 2021 Thiết kế độc quyền All rights reserved.

Setting